بیمه آسیا

 

بیمه گردشگران به بازار آمد
          
    
بیمه آسیا آنلاین : معاون گردشگری ميراث فرهنگی از تدوين ( شيوه نامه ارائه خدمات بيمه ای به گردشگران ) و ابلاغ آن به ؟ استان با هدف تامين حقوق گردشگران خبر داد و گفت : ‌همچنين فوريتهای دندانپزشکی ، تاخير در ارسال بار و سرقت و مفقودی مدارک گردشگر نيز شامل بيمه اختياری می‌شود.
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان ميراث فرهنگی اظهار داشت : با عنايت به ضرورت حفظ و رعايت حقوق گردشگران و لزوم اتخاذ تدابير موثر براي حفظ و تامين ايمنی ، سلامتی و همچنين آرامش و آسايش خاطر آنان در طول مدت سفر، ( شيوه نامه ارائه خدمات بيمه اي به گردشگران) که در تاريخ بيست و هشتم آبان ماه سال جاری تدوين و به تاييد رياست سازمان متبوع رسيده بود؛ به کليه استان های کشور ابلاغ شد.
معاون گردشگری ميراث فرهنگی افزود : در شيوه نامه ارائه خدمات بيمه ای به گردشگران ، علاوه بر تشريح و ارائه تعاريف مربوط به (بيمه گر) ، (بيمه گذار) و (کميسيون فنی) انواع بيمه در قالب (بيمه نامه‌های اجباری و تکليفی) و (بيمه‌های اختياری)ارائه میشود.
رحمانی موحد يادآور شد : بر اين اساس شرکت‌ها و دفاتر خدمات سياحتی و گردشگری در انتخاب شرکت‌های بيمه گر مختار بوده و می‌توانند طبق ضوابط و مقررات نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت‌های بيمه دارای مجوز رسمی از بيمه مرکزی اقدام کنند.
به گزارش سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری، منطبق با ( شيوه نامه ارائه خدمات بيمه ای به گردشگران ) در صورت اختلاف نظر فيمابين بيمه گذار (شرکت‌ها، دفاتر خدمات سياحتي و گردشگرِی) و بيمه گر، موضوع در کميسيون فنی متشکل از نماينده اداره کل ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری استان ، نماينده تام الاختيار شرکت‌های بيمه گر اصلی در استان، نماينده سرپرستی شرکت بيمه‌گر اصلی و نماينده شرکت‌ها، دفاتر خدمات سياحتی و گردشگری استان به عنوان بيمه گذار مورد رسيدگی قرار خواهد گرفت.

مرجع سایت بیمه آسیا
1394/09/28