شرایط خرید بیمه شخص ثالث بیمه آسیا بصورت اقساط

بیمه شخص ثالث قسطی به دلیل افزایش حق بیمه شخص ثالث بسیار مورد توجه بیمه گذاران قرار گرفته است ، بیمه گذاران محترمی که خواستار تهیه بیمه شخص ثالث بیمه آسیا بصورت اقساط میباشند برای تهیه بیمه به نکات ذیل توجه نمایند .
شرایط بیمه شخص ثالث اقساطی شامل کارمند های ادارات و شرکتهای دولتی یا خصوصی و همچنین شرکتهای لیزینگ خودرو میباشد که با شرایط خاص بیمه شخص ثالث قسطی به این عزیزان ارائه خواهد شد . که در این حالت شرکت سهامی بیمه آسیا هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید. در این حالت بیمه گذار باید در شرکت رسمی ( دولتی یا خصوصی ) اشتغال داشته باشند و از طریق شرکت مربوطه و یا تعاونی شرکت با بیمه آسیا قرارداد خرید بیمه شخص ثالث قسطی بصورت گروهی منعقد نماید بدیهی است شرکت متعهد به پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار میباشد و ضمانت شرکت متعهد بیمه گذار نیز برای شرکت بیمه گر تعهد کسر از حقوق بیمه گذار و پرداخت به شرکت بیمه برای نمایندگی نوری مورد تایید میباشد. که در این صورت شرکت سهامی بیمه آسیا هیچ اضافه وجهی بابت تقسیط دریافت نمی نماید.
در صورتیکه افراد تمایل به تهیه بیمه شخص ثالث قسطی بیمه آسیا بصورت انفرادی داشته باشند از طرف بیمه آسیا نمایندگی نوری به کارگزار لیزینگ معرفی و پس از ارائه تعهدات ( پرداخت چک به تعداداقساط بدون سابقه برگشتی الزامی میباشد ) مبلغ حق بیمه توسط کارگزار لیزینگ به نمایندگی پرداخت و بیمه نامه صادر و به بیمه گذار تحویل داده خواهد شد . بدیهی است در این نوع شرایط بیمه گذارمشمول پرداخت اضافه نرخ طبق شرایط شرکت یا فرد لیزینگ کننده میباشد .


محاسبه آنلاین نرخ بیمه بدنه اتومبیل سفارش آنلاین بیمه بدنه اتومبیل بالای صفحه